Integritetspolicy


1. Allmänt

1.1 Denna integritetspolicy gäller då Comboloan AB org. nr 559040-7291, e-post: info@Comboloan.se, (”Comboloan”) tillhandahåller privatekonomiska tjänster, t.ex. förmedling av krediter, via digitala kanaler tex webb ”(Tjänsterna”).

1.2 För att använda Tjänsterna måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.

1.3 Genom att skapa ett Comboloan-konto och använda Tjänsterna godkänner och accepterar du att Comboloan behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att Comboloan ska kunna tillhandahålla kvalitativa och bra tjänster godkänner du genom att använda Tjänsterna att uppgifter rörande dina privatekonomiska förhållanden som du har låtit Comboloan få del av, inklusive att du har en relation till Comboloan får lämnas ut till Comboloans samarbetspartners enligt paragraf 4.2.

1.4 Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsterna genom att i inloggat läge välja att radera din profil. Det går också bra att kontakta Comboloan på info@comboloan.se. Comboloan kommer då att radera samtliga inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig.

2. Comboloans behandling av dina uppgifter

2.1 Comboloan samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt Comboloan-konto och använder Tjänsterna. Comboloan ges från tid till annan tillgång till personuppgifter som har är nödvändiga för de tjänster som Comboloan erbjuder. Dessa personuppgifter innefattar i dagsläget för förmedlingskunder för-och efternamn, kontaktuppgifter, e-post, mobilnummer, personnummer, boendeform, ansökt lånebelopp, återbetalningsperiod, sysselsättning, lön, civilstånd, medborgarskap, existerande krediter, betalningsanmärkningar, inkomst, anställningsform, information om hushållet (antal barn och vuxna, existerande månatliga lånekostnader, månatliga boendekostnader och eventuella fordon) samt annan finansiell information. Comboloan kan också komma att behandla information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara) och positioneringsdata. Comboloan samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se paragraf 7.

2.2 Comboloan kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Comboloan får del av från tredje parter. De tredje parter som Comboloan hämtar uppgifter från finns vid var tid angivna på Comboloans hemsida https://www.comboloan.se/om_comboloan/datakallor.asp?Menu=Om. Genom att skapa ett Comboloan-konto godkänner användaren att dessa leverantörer lämnar ut information till Comboloan samt att Comboloan sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Användaren godkänner även att Comboloan lämnar ut användarens personuppgifter till de tredje parter som angivits ovan i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Comboloan kan fullgöra sina tjänsteåtaganden mot användaren samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Comboloan för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

2.3 Behandlingen av personuppgifter enligt paragraf 2.1 och 2.2 genomförs för att tillhandahålla Tjänsterna till dig. Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Comboloan kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav (t.ex. KYC) eller för att bevaka Comboloans rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser, respektive för att bevaka Comboloans rättsliga intressen utgörande ett berättigat intresse för Comboloan.

3. Varför behandlar Comboloan dina uppgifter?

3.1 Comboloan behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Comboloan personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa tjänster och dess funktionaliteter, för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Comboloan. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Comboloans berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

3.2 Comboloan behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Comboloans berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

3.3 Om du inte vill att Comboloan behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du enkelt skriftligen anmäla detta till Comboloan via kontaktuppgifterna i paragraf 8.

4. Tredje parter

4.1 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Comboloan, kommer att lämnas ut till Comboloans samarbetspartners, och vid kreditförmedling, om användaren aktivt väljer att gå vidare och godkänner detta i samband med ett presenterat erbjudande om privatekonomiska tjänster från Comboloans samarbetspartners och därmed godkänner att den kundsekretess som gäller för uppgifterna hävs. Behandlingen genomförs för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av Tjänsten, respektive kreditförmedling, gentemot dig.

4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Comboloan ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Comboloans rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Comboloan att genomföra behandlingen.

4.3 Comboloan kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Comboloans räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Comboloan, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Comboloan engagerar för Comboloans marknadsföringsåtgärder. Det är dock alltid Comboloan som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Comboloan och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv. Genom att skapa ett Comboloan-konto godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.

5. Policyändring

Comboloan har rätt att när som helst ändra denna policy. Comboloan ska med rimligt varsel via hemsida underrätta medlemmen vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Comboloan innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Comboloan genom att avsluta ditt konto hos Comboloan.

6. Personuppgiftsskydd

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Comboloan. Comboloan har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

7. Cookies etc

Tjänsterna på Comboloans webbsida använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Comboloan ska kunna föra statistik över besök och för att kunna förbättra användarens kundupplevelse. Comboloan samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för de syften och mot bakgrund av de grunder som framgår av paragraf 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Comboloan tyvärr inte garantera att tjänsterna fungerar korrekt. Mer information om Comboloans användning av cookies framgår av följande länk www.Comboloan.se/om_comboloan/cookies.asp?Menu=Om.

8. Information om rättigheter och kontakt

8.1 Comboloan är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

8.2 Du har rätt att, enligt gällande dataskyddslag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Comboloan ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Comboloan kommer normalt att besvara din förfrågan inom en vecka och senast inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs till info@comboloan.se.

8.3 Tveka inte att kontakta Comboloan om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

Comboloan AB
Dataskyddsombud: Fredrik Giers
E-post: info@Comboloan.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.
eller via länken: https://comboloan.se/om_comboloan/om_comboloan_kontakt.asp?Menu=Om.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till klagomålsansvarig. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se